Ngày xưa sắc đẹp trời cho  Ngày nay sắc đẹp là do người làm !

Ngày xưa sắc đẹp trời cho Ngày nay sắc đẹp là do người làm !